Thông tin mới

Quan hệ cổ đông

Báo cáo tình hình quản trị năm 2017
Báo cáo tình hình quản trị năm 2017

13:45 - 11.01.2017 Báo cáo tình hình quản trị năm 2017

Công bố thông tin về việc chốt danh sách cổ đông để tạm ứng cổ tức bằng tiền lần 1 năm 2017
Công bố thông tin về việc chốt danh sách cổ đông để tạm ứng cổ tức bằng tiền lần 1 năm 2017

09:10 - 08.12.2017 Công bố thông tin về việc chốt danh sách cổ đông để tạm ứng cổ tức lần 1 bằng tiền năm 2017

Công bố thông tin về việc bà Ngô Thị Hồng thôi giữ chức Phó Tổng Giám đốc
Công bố thông tin về việc bà Ngô Thị Hồng thôi giữ chức Phó Tổng Giám đốc

08:55 - 08.12.2017 Công bố thông tin v/v bà Ngô Thị Hồng thôi giữ chức Phó Tổng giám đốc

Bà Ngô Thị Hồng - Phó Tổng giám đốc báo cáo kết quả thực hiện giao dịch
Bà Ngô Thị Hồng - Phó Tổng giám đốc báo cáo kết quả thực hiện giao dịch

16:20 - 30.11.2017 Bà Ngô Thị Hồng - Phó Tổng giám đốc báo cáo kết quả thực hiện giao dịch

Bà Ngô Thị Hồng - Phó Tổng giám đốc thông báo bán 15.900cp
Bà Ngô Thị Hồng - Phó Tổng giám đốc thông báo bán 15.900cp

14:00 - 26.10.2017 Bà Ngô Thị Hồng - Phó Tổng giám đốc thông báo bán 15.900 cp

Công bố thông tin báo cáo tài chính quý III năm 2017 kèm công văn giải trình biến động lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp
Công bố thông tin báo cáo tài chính quý III năm 2017 kèm công văn giải trình biến động lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp

11:15 - 19.10.2017 Công bố báo cáo tài chính quý III kèm công văn giải trình biến động lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 

Ông Nguyễn Hữu Dũng - Thành viên Hội đồng Quản trị báo cáo kết quả giao dịch chứng khoán
Ông Nguyễn Hữu Dũng - Thành viên Hội đồng Quản trị báo cáo kết quả giao dịch chứng khoán

11:17 - 30.09.2017 Ông Nguyễn Hữu Dũng báo cáo kết quả giao dịch chứng khoán

Ông Nguyễn Hữu Dũng - Thành viên Hội đồng Quản trị đăng ký bán 100.000cp
Ông Nguyễn Hữu Dũng - Thành viên Hội đồng Quản trị đăng ký bán 100.000cp

08:30 - 30.08.2017 Ông Nguyễn Hữu Dũng thành viên Hội đồng Quản trị đăng ký bán 100.000cp

Công bố thông tin báo cáo tài chính bán niên soát xét 2017 kèm công văn giải trình
Công bố thông tin báo cáo tài chính bán niên soát xét 2017 kèm công văn giải trình

14:00 - 14.08.2017 Báo cáo tài chính bán niên soát xét năm 2017 kèm công văn giải trình

Công bố thông tin báo cáo tài chính quý II năm 2017
Công bố thông tin báo cáo tài chính quý II năm 2017

14:33 - 19/07/2017 Công bố thông tin báo cáo tài chính quý II năm 2017